Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.imprezenty.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy Usług oferowanych przez firmę Erkanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Szarych Szeregów 25, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401025, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), posiadającą NIP: 7811874529 oraz REGON: 301966793, adres poczty elektronicznej: kontakt@imprezenty.pl, adres serwisu internetowego: www.imprezenty.pl – zwaną dalej Usługodawcą.
  2. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa zasady i warunki działania Portalu, funkcjonującego pod domeną: www.imprezenty.pl jak i świadczenia i korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu oraz Systemu Informatycznego.
  3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.
  4. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i uwarunkowane dokładnym zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganiem wszelkich jego postanowień.
  5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  6. Treść niniejszego Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona w postaci umożliwiającej jego przechowywanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności – w formacie PDF, na Portalu, pod odnośnikiem „Regulamin”. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu nieodpłatnie, jak również może go drukować, utrwalać i kopiować, dowolną techniką, w celu jego przechowania i zapoznania się z jego treścią.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług Portalu.
 2. Słowniczek pojęć
  W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 1. Asystent imprezowy – Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego oraz Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Usługa Asystent imprezowy świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Baza Kont – zbiór Treści Użytkownika jak i Danych Osobowych zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w Systemie Informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Cookie – niewielki plik tekstowy wykorzystywany przez Usługodawcę w celu poprawy działania Portalu oraz uczynienia go bardziej atrakcyjnym dla Użytkownika. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę plików Cookies.
 4. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.imprezenty.pl  informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług opisanych w niniejszym Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika takich jak: wykorzystanie przez Usługodawcę podanych Danych Osobowych w celach marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów Usługodawcy jak i kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Usługodawcy) oraz otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych od Usługodawcy;
 5. Forum – przestrzeń udostępniana Użytkownikom przez Usługodawcę i przez niego zarządzana w ramach Portalu, służąca komunikacji i przedstawiania opinii Użytkowników w ramach Portalu.
 6. Serwis Informacyjny – Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego oraz Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Usługa Serwis Informacyjny świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Konsument – podmiot zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 8. Konto Użytkownika – założone przez Użytkownika konto w procedurze Rejestracji, w ramach którego mogą być wprowadzane Treści Użytkownika. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do wszelkich Usług w ramach Portalu.
 9. Podmiot współpracujący z Usługodawcą – każda osoba, działająca wraz z Usługodawcą w celu tworzenia Treści Portalu.
 10. Portal – serwis internetowy działający na podstawie Systemu Internetowego, będącego własnością Usługodawcy, udostępniony w Internecie pod domeną www.imprezenty.pl wykorzystywany do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
 12. Rejestracja – czynność, szczegółowo opisana w niniejszym Regulaminie, założenia przez Użytkownika Konta Użytkownika, w ramach której Użytkownik dobrowolnie podaje swoje Dane Osobowe.
 13. Spam – wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
 14. System Informatyczny – system teleinformatyczny Usługodawcy, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykorzystywany do świadczenia Usług, zawierający w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, strukturę oraz oprawę graficzną Portalu, bazy danych i oprogramowanie, które podlegają ochronie prawnej.
 15. Treść Portalu – wszelkiego typu dane i informacje dostarczane przez Usługodawcę, jak i przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą i prezentowane przez niego w ramach Portalu, w tym artykuły, publikacje, materiały informacyjne Usługodawcy, elementy graficzne, znaki towarowe (logo) Usługodawcy, bez względu na formę zapisu i prezentacji takich danych i informacji (tj. teksty, zdjęcia, grafika, materiały multimedialne itp.).
 16. Treści Użytkownika – wszelkiego rodzaju treści, w szczególności tworzone imprezy, zaproszenia, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w ramach Portalu.
 17. Umowa – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, dotyczącą usługi Asystent Imprezowy i Serwis Informacyjny, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 18. Usługa – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa Asystent Imprezowy i Serwis Informacyjny. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Usługodawcę Usług na Koncie Użytkownika.
 19. Usługodawca – spółkę działającą pod firmą Erkanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, o której mowa w rozdziale 1 ust. 1.
 20. Użytkownik – każdą osobę, która zaznajamiając się z niniejszym Regulaminem uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie wymagają rejestracji oraz do których dostęp jest możliwy po założeniu Konta Użytkownika.
 1. Warunki techniczne Portalu Użytkownik w celu korzystania z Portalu, dysponować powinien systemem teleinformatycznym składającym się z urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programem służącym do przeglądania jej zasobów umożliwiający wyświetlanie stron WWW, akceptującym pliki typu Cookies, w szczególności zalecane są następujące przeglądarki: Firefox (wersja najnowsza finalna), Opera (wersja najnowsza finalna), Chrome (wersja najnowsza finalna), Safari (wersja najnowsza finalna) i Internet Explorer 9 (wersja najnowsza finalna) oraz konto poczty e-mail.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika
 1. Użytkownik, zaznajamiając się z niniejszym Regulaminem oraz korzystając z Portalu, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika, w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług, jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Użytkownik ma prawo zmiany Danych Osobowych podanych podczas Rejestracji jak również może usunąć Konto Użytkownika, w każdej chwili. Usunięcie Konta Użytkownika następuje poprzez wysłanie informacji zawierającej polecenie usunięcia Konta Użytkownika na adres poczty internetowej: dou@imprezenty.pl
 5. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.imprezenty.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Przez akceptację niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 6. Użytkownik rejestrując się na Portalu zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą, takich jak:
  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. adresu e-mail,
 7. Użytkownik przez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza co następuje:
  1. przeczytałem i akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Portalu;
  3. Dane Osobowe, które podałem podczas rejestracji bądź ewentualnie zmieniane podczas korzystania z Portalu są prawdziwe jak i Treści Użytkownika umieszczone w ramach Konta Użytkownika są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. Dane Osobowe, wizerunek oraz informacje, dotyczące osób trzecich, które umieszczone zostały na Koncie Użytkownika, zostały umieszczone w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą;
  5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zdjęć umieszczanych przeze mnie na Portalu w szczególności w celu świadczenia przez Usługodawcę Usług oraz dostarczania funkcjonalności Portalu;
  6. zezwalam na świadczenie przez Usługodawcę Usług w ramach Konta Użytkownika na Portalu;
  7. mam pełną świadomości odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Treści Użytkownika, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  8. zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;
  9. zgadzam się na usunięcie przez Usługodawcę, w szczególności umieszczanych przeze mnie na Portalu, Treści Użytkownika, które naruszają dobre obyczaje;
  10. zgadzam się na swobodne ustalanie przez Usługodawcę zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Treści Użytkownika oraz Usług w Portalu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem;
  11. zgadzam się na ingerencję w moje Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu mojego Konta Użytkownika.
 1. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Usługa Asystent Imprezowy:
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia przez Użytkownika Konta Użytkownika w procedurze Rejestracji i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie.
  3. Każdorazowo Umowa rozwiązuje się przez usunięcie przez Użytkownika Konta Użytkownika.
 2. Usługa Serwis Informacyjny:
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wejścia Użytkownika na strony Portalu i zaznajomienia się z niniejszym Regulaminem.
 3. Świadczenie Usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w ust. 1.2., 1.3. powyżej. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu bądź chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Umowa, w przypadku Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, przez danego Użytkownika bądź z chwilą usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. Do czynności technicznych składających się na zawarcie Umowy poprzez założenie Konta Użytkownika należą:
  1. wypełnienie, przez Użytkownika, formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej: www.imprezenty.pl
  2. zapoznanie się przez Użytkownika, z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego treści;
  3. ewentualne wyrażenie, przez Użytkownika, zgód na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie Informacji Handlowych od Usługodawcy;
  4. wejście przez Użytkownika, na podany link wysłany przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Użytkownika, w celu zakończenia procedury Rejestracyjnej.
 5. Użytkownik po zakończeniu procedury rejestracyjnej otrzyma na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji wiadomość potwierdzającą otrzymanie przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika zawarcia Umowy na Usługi oferowane przez Usługodawcę oraz inne wymagane prawem informacje. Następstwem złożenia oferty przez Użytkownika jest powstanie stanu związania Użytkownika złożoną ofertą. Związanie to polega na tym, że Usługodawca może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia Umowy.
 6. Usługodawca, w celu wykrywania i korygowania błędów podanych Danych Osobowych, przez Użytkownika, na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego wprowadza konieczność dwukrotnego potwierdzenia podanych Danych Osobowych. Ponadto, Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie oraz może je poprawiać w ramach swojego Konta Użytkownika.
 7. W sytuacji zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, założenie nowego Konta Użytkownika przez tego samego Użytkownika, uwarunkowane jest wcześniejszym otrzymaniem zgody Usługodawcy.
 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od Umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od Umowy, z którego Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi- Konsumentowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Portalu, w szczególności: skorzystał z Usług opisanych w rozdziale 7 Regulaminu.

 

 1. Korzystanie z Portalu, odpowiedzialność Użytkownika
 1. Zawierając Umowę z Usługodawcą, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. działania zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu;
  3. nie podejmowania jakichkolwiek czynności, które mają na celu utrudnić bądź zakłócić funkcjonowanie Portalu;
  4. nie podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania jakiejkolwiek informacji o innych Użytkownikach naruszających ich prawa, bez wyraźnej zgody tych Użytkowników;
  5. nie podejmowania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu Portalu, Sytemu Informatycznego czy systemów komputerowych, zarówno innych Użytkowników jak i Usługodawcy;
  6. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy jak i innych podmiotów, w tym innych Użytkowników.
 2. Korzystając z Portalu w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, zabrania się Użytkownikowi rozpowszechniana Treści Użytkownika, które byłyby bezprawne, w szczególności naruszające prawa osób trzecich bądź naruszały normy powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownikowi, korzystającemu z Portalu, zabrania się:
  1. zamieszczania jakichkolwiek Treści Użytkownika, które mają charakter erotyczny bądź pornograficzny;
  2. zamieszczania jakichkolwiek Treści Użytkownika, które naruszałyby dobra osobiste lub obrażały godność innych osób;
  3. zamieszczania jakichkolwiek Treści Użytkownika, które naruszałyby przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź powszechnie uznane za dobre obyczaje, takie jak: propagujące przemoc, nagannie moralne, upokarzające, poniżające, szargające opinię osób trzecich;
  4. podejmowania czynności komercyjnych, reklamowych, promocyjnych, które nakierowane są na pozyskiwanie klientów. Dopuszczalne są takie czynności za indywidualnym uzgodnieniem z Usługodawcą;
  5. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (tzw. wiadomości typu Spam);
  6. używania słów, uznanych powszechnie za obelżywe;
  7. podszywania się pod inne osoby;
  8. umieszczania na Portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
  9. dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia od organów państwowych do tego upoważnionych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności od Prokuratury, Policji oraz Sądów powszechnych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest i odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich możliwych i uzasadnionych środków zapewniających bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego każdoczesnego informowania Usługodawcy o konieczności dezaktywowania hasła. Informacja Użytkownika o konieczności dezaktywowania hasła następuje poprzez wysłanie w/w informacji na adres poczty internetowej Usługodawcy: kontakt@imprezenty.pl
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź spowodowanie szkody wywołanej jego działaniami na Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Treści Użytkownika bądź nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej bądź innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych oraz za nieuzasadnione naruszenia zakazów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału.
 5. Usługodawca zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Portalu, w taki sposób, iż niemożliwy jest dostęp osób nieuprawnionych do Treści Użytkownika bądź Danych Osobowych, przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych zapobiegających pozyskiwanie i modyfikowanie przez te osoby, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). Informację o udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych, Użytkownik otrzyma po wysłaniu żądania na adres poczty internetowej Usługodawcy: kontakt@imprezenty.pl
 6. Usługodawca jest uprawniony do:
  1. monitorowania i zapisywania dyskusji prowadzonych na Forum oraz umieszczanych Treści Użytkownika w ramach Portalu;
  2. zbadania informacji o Treściach Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin;
  3. podejmowania wszelkich czynności, które według jego uznania są celowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników jak i Portalu.
   Usługodawca, w sytuacji gdy Użytkownik nie wywiązuje się bądź narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz gdy Usługodawca uzna, iż działania Użytkownika są szkodliwe dla innych Użytkowników bądź Portalu, ma prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika. Tym samym rozwiązuje się Umowa pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zablokowanie jak i usunięcie Konta Użytkownika, z powyższych powodów.
 1. Zakres i rodzaj Usług
  Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługodawca świadczy w ramach Portalu, w szczególności następujące Usługi:
  I. Usługa Asystent Imprezowy:
 1. Jest to zespół usług, świadczonych na rzecz Użytkowników posiadających założone Konto Użytkownika, które polegają na udostępnieniu tym Użytkownikom zasobów Systemu Informacyjnego niezbędnych do korzystania z Portalu, w szczególności w postaci:
  1. możliwości tworzenia informacji o imprezie na Portalu oraz zaproszenia na nią znajomych;
  2. możliwości przedstawiania opinii w ramach Forum Portalu;
  3. możliwość umieszczania w ramach Portalu Treści Użytkownika;
  4. możliwości korzystania z wszelkich funkcjonalności Konta Użytkownika;
  5. możliwości korzystania z wszelkich Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Niniejsza Usługa jest bezpłatna.
 1. Usługa Serwis Informacyjny:
 1. Jest to zespół usług, świadczonych na rzecz każdego Użytkownika, które polegają na umożliwieniu dostępu do danych i informacji umieszczonych na ogólnie dostępnych stronach Portalu, w szczególności umożliwia:
  1. przeglądanie Treści Portalu umieszczonych przez Usługodawcę jak i przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą;
  2. korzystanie z możliwości wyszukiwawczych Portalu;
  3. możliwości korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, z wyjątkiem Usług skierowanych do Użytkowników posiadających założone Konto Użytkownika.
 2. Niniejsza Usługa jest bezpłatna.
 1. Regulacja dotyczące Danych Osobowych Użytkowników
 1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Usługodawca, który przetwarzając Dane Osobowe Użytkowników działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawca przetwarzać będzie Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, bądź ewentualnej zmiany treści Umowy jak i zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika bądź usunięcia lub zablokowaniu Konta Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, może przetwarzać niezbędne Dane Osobowe Użytkownika, w szczególności w celu:
  1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu,
  2. reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem tych danych na polepszenie jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca, na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, w innych celach, niż określonych w rozdziale 5 ust. 2, w tym w celach marketingowych, uzyska oddzielną zgodę Użytkowników.
 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. Podanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest niezbędne do korzystania z Usług Usługodawcy. Żądanie usunięcia Danych Osobowych Użytkownika z Bazy Kont następuje poprzez wysłanie informacji zawierającej w/w żądanie na adres poczty internetowej Usługodawcy: dou@imprezenty.pl
 6. Użytkownik niezwłocznie po zmianie Danych Osobowych, ma obowiązek ich aktualizacji.
 7. W powyższym zakresie Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobą nieuprawnionym treści zawieranej Umowy. Jednakże, Usługodawca udostępnia dane na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz rozdziału 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników podmiotowi zewnętrznemu. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Danych Osobowych zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.
 9. Usługodawca, działając z należytą starannością korzysta z środków bezpieczeństwa, w tym środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby trzecie (nieuprawnione) Danych Osobowych otrzymanych drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 1. Prawa autorskie Usługodawcy
 1. Usługodawcy przysługują prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Portalu, elementów graficznych Portalu, struktury Portalu, również wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Portalu, jak również do wszelkich utworów Usługodawcy, w szczególności artykułów, publikacji, zdjęć, prezentacji multimedialnych. Usługodawcy przysługuje uprawnienie z majątkowych praw autorskich w stosunku do swoich utworów umieszczanych na Portalu bądź uzyskał stosowną licencję w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową oraz rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w szczególności artykułów, filmików, zdjęć, prezentacji multimedialnych udostępnionych na Portalu przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą. Dobra te chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz prawa Unii Europejskiej i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.
 2. Dla poszczególnych elementów Treści Portalu, w szczególności takich jak artykuły, publikacje, filmy, zdjęcia umieszczone przez każdy z Podmiotów współpracujących z Usługodawcą, zastrzeżone są prawa z majątkowych praw autorskich na rzecz tych podmiotów, ponadto każdy z nich odpowiada we własnym zakresie za umieszczone przez niego Treści na Portalu.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Treści Portalu w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jednak korzystanie takie nie może być sprzeczne z normalnym korzystaniem z Treści Portalu jak i nie może naruszać interesów Usługodawcy jak i Podmiotów współpracujących z Usługodawcą w ramach zamieszczania Treści Portalu. Ponadto, Użytkownik korzystając z materiałów udostępnionych w ramach Treści Portalu, nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do poszczególnych elementów Treści Portalu. Użytkownikowi zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie Treści Portalu przekraczające dozwolony użytek osobisty, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek czynność dokonana w celach komercyjnych, taka jak: kopiowanie, przerabianie, rozpowszechnianie jakiegokolwiek elementu Treści Portalu.
 4. Użytkownik ma prawo do umieszczania linków prowadzących do danych elementów Treści Portalu. Jednak Usługodawca nie zezwala na umieszczanie powyższych linków na jakichkolwiek stronach internetowych naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich czy zasady współżycia społecznego.
 5. Użytkownik umieszczając Treści Użytkownika, upoważnia Usługodawcę do korzystania z takich treści w zakresie pól eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu jako publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Upoważnienia udzielone przez Użytkownika Usługodawcy, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, zostają udzielone na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia jakiejkolwiek opłaty z tytułu udzielenia stosownych upoważnień oraz korzystania z dóbr własności intelektualnej, w tym utworów przesłanych w ramach Treści Użytkownika w zakresie pól eksploatacji wymienionych w rozdziale 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Portalu zamieszczone przez Podmioty współpracujące z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub zabronioną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 3. Usługodawca nie odpowiada za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, spowodowaną dokonywaniem zmian i ulepszeń w Systemie Informatycznym. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu, w szczególności na Forum czy w Treściach Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada w przypadku skierowania do Usługodawcy przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkownika, w szczególności wizerunku lub zdjęć tych Osób. Odpowiedzialność za takie działanie, ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował takie Treści Użytkownika.
 6. Usługodawca nie odpowiada za poniesione przez Użytkownika szkody wywołane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za włamanie do korzystającego przez Użytkownika Systemu Informatycznego, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie bądź narażenia na wirusy systemu komputerowego Użytkownika.
 1. Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę jak i funkcjonowania Portalu.
 2. Reklamacja składana jest w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@imprezenty.pl bądź przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.imprezenty.pl
 3. Użytkownik składając Reklamację powinien podać następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko oraz login Użytkownika;
  2. Adres poczty elektronicznej, w celu bieżącej korespondencji przy rozpatrywaniu Reklamacji jak i doręczenia odpowiedzi na złożoną Reklamację;
  3. Opis przedmiotu reklamacji.
 4. W przypadku nie podania wszystkich informacji Reklamacji, o których mowa w rozdziale 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia wszelkich informacji. Okres rozpatrzenia Reklamacji, zostanie przedłużony o czas konieczny do uzupełnienia wszystkich niezbędnych informacji do kompleksowego rozpoznania Reklamacji.
 5. Zgłoszone Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływania, jednak nie później niż w 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia Reklamacji. W sytuacji opisanej w rozdziale 11 ust. 4 niniejszego Regulaminu, okres rozpoznania zgłoszonej Reklamacji wydłuży się odpowiednio. Odpowiedź na zgłoszoną Reklamację, w terminie powyższym, Usługodawca wyśle na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika przy zgłoszeniu Reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.imprezenty.pl
 2. Usługodawca ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdej chwili z następujących ważnych powodów:
  1. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu do najlepszych praktyk dotyczących funkcjonowania Portalu, w szczególności praktyk dotyczących ochrony praw Użytkowników;
  3. Konieczności przystosowania niniejszego Regulaminu bądź działalności Usługodawcy do zaleceń/orzeczeń/nakazów/postanowień organów administracji państwowej, samorządowej bądź orzeczenia sądowego;
  4. Wprowadzenia przez Usługodawcę nowych Usług w ramach Portalu, zmiany zakresu bądź charakteru Usług, zmiany technicznych warunków świadczenia, przez Usługodawcę, Usług;
  5. Wprowadzenia odpłatności danych Usług;
  6. Zmiany współpracowników bądź podwykonawców, którzy świadczą usługi na rzecz Usługodawcy związanych z świadczeniem Usług przez Usługodawcę bądź zasad współpracy z tymi podmiotami;
  7. Zmiany zakresu prowadzonej działalności Usługodawcy.
 3. Usługodawca wprowadzając zmiany w niniejszym Regulaminie zamieści tekst jednolity Regulaminu na Portalu. Ponadto, Usługodawca poinformuje Użytkowników o dokonanych zmianach na stronach Portalu oraz udostępnia tekst, z wyraźnie zaznaczonymi zmianami, Regulaminu Użytkownikom do akceptacji, przed skorzystaniem z Usługi.
 4. Przyjmuje się, iż Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na zmianę Regulaminu przez Usługodawcę, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Przyjmuje się, iż Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na zmianę Regulaminu, jeżeli niezwłocznie nie opuścił Portalu.
 6. W przypadku zmiany lub unieważnienia, któregokolwiek zapisu Regulaminu, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Portalu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o  odstąpieniu

 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta)  możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: ……………. @…………..pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli wykonałeś jakąkolwiek czynność w ramach Portalu imprezenty.pl opisaną w rozdziale 7 Regulaminu).

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………
…………………………

…………….@……………………

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu o nazwie imprezenty.pl.

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login ……………………………………………………………