Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona przez Usługodawcę – spółkę Erkanet sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu informacyjnym Użytkownika. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika. Ponadto Usługodawca w niniejszym dokumencie przedstawia zasady przechowywania, korzystania i uzyskiwania dostępu do informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników (w zwłaszcza z wykorzystaniem tzw. plików Cookies).

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników Portalu www.imprezenty.pl

 1. Usługodawca – firma Erkanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Szarych Szeregów 25, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401025, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), posiadającą NIP: 7811874529 oraz REGON: 301966793, adres poczty elektronicznej: kontakt@imprezenty.pl, adres serwisu internetowego: www.imprezenty.pl, przetwarzając dane osobowe Użytkowników Portalu jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych.
 2. Usługodawca zgłosił zbiór danych osobowych Użytkowników Portalu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem jak i na podstawie ustawowych norm zezwalających na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w szczególności w celu rejestracji Użytkownika, prawidłowego świadczenia Usług Portalu, jak również, zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika, w ramach usprawiedliwionego prawnie celu Usługodawcy – marketingu bezpośredniego usług.
 5. Zbiór danych osobowych Użytkowników jest to wydzielona baza danych, zawierająca dane udzielone przez Użytkowników w procedurze rejestracji, która przechowywana jest na specjalnie przystosowanym w tym celu serwerze dzierżawionym przez Usługodawcę w specjalnej, przystosowanej w tym celu, strefie bezpieczeństwa, gwarantującą właściwą ochronę danych osobowych, spełniającą wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Pełny dostęp do bazy danych osobowych posiada nieliczna grupa uprawnionych pracowników Usługodawcy, która zajmuje się administracją danych. Usługodawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć w drodze umowy przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Użytkownik w celu pełnego korzystania z Usług Portalu, winien dokonać rejestracji na Portalu, w procedurze rejestracyjnej dostępnej na domenie: www.imprezenty.pl/ W procedurze rejestracji Użytkownik podaje dane, w tym dane osobowe, które mają na celu wskazanie danych statystyczno-demograficznych.
 8. W celu realizacji Reklamacji Usługodawca prosi składającego reklamację Użytkownika o podanie danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do rzetelnej i terminowej realizacji Reklamacji. Powyższe dane są tymi samymi danymi, które Użytkownik podaje na etapie Rejestracji Konta Użytkownika i na których przetwarzanie wyraził zgodę.
 9. Użytkownik ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, w celu zapoznania się z nimi, weryfikacji, zmiany jak też ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Przekazane dane osobowe Użytkowników, nie są przekazywane, użyczane czy przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem gdy Użytkownik wyraził na to zgodę lub tego zażądał. Przekazanie danych osobowych Użytkownika może nastąpić również na wyraźne żądanie uprawnionego organu państwa w celu prowadzonego postępowania.
 11. Usługodawca może ujawnić współpracującym z nim podmiotom opracowane przez niego zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, a mają jedynie na celu wskazanie frekwencji korzystania z Portalu.

2. Regulacje dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (w szczególności dotyczące wykorzystania plików Cookies)

 1. Poniższe informacje, spełniające obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 173 i 174 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lica 2004 roku, określają zasady przechowywania i uzyskiwania informacji na urządzeniach końcowych Użytkowników Portalu, zwłaszcza z wykorzystaniem plików Cookies, służących Usługodawcy do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Firma Erkanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-462), ul. Szarych Szeregów 25, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401025, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), posiadającą NIP: 7811874529 oraz REGON: 301966793, adres poczty elektronicznej: kontakt@imprezenty.pl, adres serwisu internetowego: www.imprezenty.pl jako Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz przechowuje i uzyskuje do nich dostęp.
 3. Pliki Cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  A. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  B. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  C. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie logować się do Portalu;
  D. dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych;
  E. zabezpieczenia przed nieuprawnionym działaniem Użytkownika, np. wielokrotnym oddawaniem głosu w ankiecie.
 5. W ramach Portalu Usługodawca korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików Cookies:
  A. pliki Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki Cookies sesyjne nie mają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
  B. pliki Cookies stałe – są to pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Wylogowanie, opuszczenie strony internetowej Portalu lub wyłączenie oprogramowania (przeglądarki internetowej) nie powoduje samoistnego ich usunięcia. Pliki Cookies stałe nie mają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
 6. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Portalu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących stosowanych plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by w szczególności blokować automatyczną obsługę plików Cookies lub Użytkownik był informowany o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Powyższa zmiana może zostać dokonana w przeglądarce internetowej Użytkownika. Jak zmienić ustawienia plików Cookies można sprawdzić tutaj:
 1. Wyłączenie stosowania plików Cookies może mieć wpływ na utrudnienia w korzystaniu z niektórych Usług Portalu, zwłaszcza tych, które wymagają zalogowania się Użytkownika.
 2. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą zostać wykorzystywane przez współpracujące podmioty z Usługodawcą, w tym reklamodawców.

Zapisy końcowe

 1. Usługodawca zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz ich adresów IP. Powyższe informacje wykorzystywane są na potrzeby techniczne Portalu oraz w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności w tym regulacji dotyczących przechowywania oraz uzyskiwania informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika (w szczególności dotyczące wykorzystania plików Cookies), jak również w celu realizacji uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: kontakt@imprezenty.pl
 3. Ostatnia zmiana Polityki prywatności 27 sierpnia 2013 roku